เจ้าหน้าที่ประจำชุด ชมส.ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย (19 มี.ค.2553)


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อพ.ศ. 2501
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1282 )


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลาประมาณ 09.00-12.00 น.พ.ต.ท.วินัด ถิ่นศรี สวป.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.) ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่บ้านเป้าหมายที่บ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ 7 ตำบลสันติสุข ซึ่งการพบปะครั้งนี้ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุดปฏิบัติการงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์และตระหนักปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดให้โทษของแต่ละหมู่บ้านและได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายได้ทราบถึงนโยบายของสถานีตำรวจภูธรพาน เกี่ยวกับโครงการโรงพักเพื่อประชาชน โครงการพบปะผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น

    

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ 7 ตำบลสันติสุข

1.       ที่ตั้งเป็นที่ราบ ห่างจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน ประมาณ  11  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 50  กิโลเมตร

2.       อาณาเขต   พื้นที่หมู่บ้านยาวประมาณ  1.5   กิโลเมตร  กว้างประมาณ   500   เมตร 

ทิศใต้ติดกับบ้านหนองหมด  หมู่ 8  ตำบลดอยงาม  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ทิศเหนือติดกับบ้านจำผักกูด  หมู่  5  ตำบลแม่อ้อ  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออกติดกับบ้านป่าตึง หมู่ 12  ตำบลดอยงาม  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตกติดกับบ้านเหมืองง่า  หมู่  6   ตำบลสันติสุข  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

3.       ประชากร  มีทั้งหมด  734  คน  ชาย  340  คน  หญิง  394  คน  จำนวนหลังคาเรือน 181 หลัง

4.       อาชีพส่วนใหญ่ของประชากร คือ ทำนา  ทำสวน ทำไร่ และรับจ้าง 

5.       โบราณสานมี 1 แห่ง คือวัดสว่างจันทร์ ตำบลสันติสุข  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

6.       เส้นทางคมนาคม  มีเส้นทางคมนาคมติดต่อได้คือ  ทางบก  เป็นถนนลาดยางในหมู่บ้าน

7.       อาชีพส่วนใหญ่ของประชากร คือ ทำนา  ทำสวน และรับจ้าง 

        

อนึ่ง บ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ 7 ตำบลสันติสุขนั้นเป็น 1 ใน 5 หมู่บ้านเป้าหมายของชุด ชมส.ที่จะดำเนินการในไตรมาส 1/2553 โดยหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านนั้นประกอบด้วย
1. บ้านสันกอเหียง หมู่ 4 ตำบลสันติสุข
2. บ้านสันกอตาล หมู่  5 ตำบลสันติสุข
3. บ้านเหมืองง่า หมู่ 6 ตำบลสันติสุข
4. บ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ 7 ตำบลสันติสุข
5. บ้านป่าก่อ หมู่ 9 ตำบลสันติสุข

                


 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในครั้งที่ยังเป็นอาคารไม้ ซึ่งเป็นอาคารหลังที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2510
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/ )

Advertisements
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ขบวนเดินรณรงค์ของ อสม.อำเภอพาน (19 มี.ค.2553)


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ รำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงนำสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก และสมเด็จพระราชินีอินกริด เสด็จพระราชดำเนินวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เมื่อพ.ศ. 2505
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1478 )


      


 
ภาพการเผาฝิ่นเถื่อนของทหารจีนคณะชาติ กองพล 93 เพื่อแลกกับการได้มาอยู่ที่ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1275 )


โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

สวป.เป็นวิทยากรกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมพานพสกสวัสดิ์ (18 มี.ค.2553)


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงนำสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก และสมเด็จพระราชินีอินกริด เสด็จพระราชดำเนินชมงานกล้วยไม้ เมื่อพ.ศ. 2505
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1494 )


  

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พาน ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมพานพสกสวัสดิ์ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียนคือโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์,โรงเรียนบ้านริมวัง 1,โรงเรียนบ้านริมวัง 2,โรงเรียนบ้านถ้ำ,โรงเรียนบ้านสันติวันและโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ตามที่โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์มีหนังสือที่ ศธ 04044.271/075 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 ขอความร่วมมือไป ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมที่ 4-6 จำนวน 88 คน 

    

การให้ความรู้ในครั้งนี้กลุ่มโรงเรียนกำหนดหัวข้อเรื่อง "การต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน" ซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู้ดังนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
2. สาเหตุของการติดยาเสพติดให้โทษ
3. โทษและพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ
4. วิธีการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
5. สถานการณ์ยาเสพติดให้โทษในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.พาน
6. วิธีการต่อต้านยาเสพติดให้โทษในกลุ่มเยาวชน
7. การแจ้งข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดให้แก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองรับทราบ

        

หลังจากบรรยายเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนทุกคนกล่าวคำปฏิญาณดังนี้

  

"ข้าพเจ้า (ตามด้วยชื่อของนักเรียน) ขอกล่าวคำปฏิญาณว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดและทุกกรณี หากข้าพเจ้าทำตามคำปฏิญาณ ขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรือง แต่หากข้าพเจ้าไม่ทำตามคำปฏิญาณนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ภัยพิบัติทั้งปวง"


 
บรรดาประชาชนมามุงดูการเผาบ้องยาฝิ่นที่ประตูท่าแพ หลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีสั่งเลิกการค้าฝิ่น เลิกการสูบฝิ่น เมื่อพ.ศ. 2502 
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1276)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

สวป.เป็นวิทยากรการประชุมประชาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเจริญเมือง (17 มี.ค.2553)


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงนำสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก และสมเด็จพระราชินีอินกริด เสด็จพระราชดำเนินหนองบัว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2505
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1504 )


 
    

เมื่อวันที่ 17 นาคม 2553 ระหว่างเวลาประมาณ 1.00-12.00 น. พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พานได้เดินทางไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ "สถานการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน" แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ "ประชุมประชาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเจริญเมือง" ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านฐานตะเคียนทอง หมู่ 21 ตำบลเจริญเมือง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองมีหนังสือที่ ชร 72001.1/158 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 ขอความร่วมมือไป โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 60 คน

    

การบรรยายครั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อดังนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
2. สถานการณ์ยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.พาน
3. วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทำผิดอื่นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบ

    

วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้สรุปได้ว่า อบต.เจริญเมืองได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน (รั้วชายแดน/รั้วชุมชน/รั้วโรงเรียน/รั้วสังคม/รั้วครอบครัว) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้เวลาการอบรม 1 วันตามหัวข้อดังนี้
–  08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน,รายงานตัว
–  09.00-09.45 น.          พิธีเปิดการทำประชาคมโดยนายก อบต.เจริญเมือง เป็นประธาน
–  09.45-10.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง
–  10.00-11.00 น.          โทษของสารเสพติดที่มีต่อร่างกาย (วิทยากรจากสถานีอนามัยบ้านป่าบง ตำบลเจริญเมือง)
–  11.00-12.00 น.          สถานการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (วิทยากรจาก สภ.พาน
–  12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน
–  13.00-15.00 น.          การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน (วิทยากรจากที่ทำการปกครองอำเภอพาน)
–  15.00-15.15 น.          พักรับประทานอาหารว่าง
–  15.15-16.30 น.          ตอบข้อซักถาม , สรุป , ประเมินผล
–  16.30 น.                   พิธีปิดการอบรม


 
กองบ้องยาฝิ่นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเชียงใหม่นำมาเผาที่ประตูท่าแพหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สั่งเลิกการค้าฝิ่น การสูบฝิ่นทั่วประเทศ ในภาพนี้อาจจะมี ‘สิงห์ขี้ยา’ ไปยืนไว้อาลัยให้แก่บ้องยาฝิ่นที่ตนเคยสูบมาก่อน เมื่อพ.ศ. 2502
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1277 )

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

จนท.ตำรวจ สภ.พานร่วมรักษาความปลอดภัยงานทำบุญยกช่อฟ้าฯ วัดพระธาตุสามดวง (16 มี.ค.2553)


 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงนำสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก และพระนางอินกริด พระราชินีแห่งเดนมาร์ก เสด็จวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เมื่อพ.ศ. 2505
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1498)     

ตามนโยบายของ ว่าที่ พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม ผกก.สภ.พาน ที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาหรือสถานที่ที่มีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเพื่อความอุ่นใจแก่พี่น้องและป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น

   

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น.เป็นต้นไป คณะศรัทธาพี่น้องตำบลป่าหุ่งได้จัดให้มีงานทำบุญยกช่อฟ้า ฉลองวิหาร,บันไดนาควัดพระธาตุสามดวง หมู่ที่ 1 ขึ้น ณ บริเวณวัดซึ่งมีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก 

        

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและพี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนซึ่งมีจำนวน 3 คนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจอาสา,อปพร.ตำบลป่าหุ่งประมาณ 30 คนได้ร่วมกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย,ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณงานครั้งนี้ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน 

    

และต่อมาระหว่างเวลาประมาณ 14.00-16.00 น. พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พานได้ออกตรวจการปฏิบัติและพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในงานดังกล่าวโดยนอกจากจะพบปะพูดคุยแล้วยังได้นำความปรารถนาจาก ผกก.สภ.พานและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนมาแจ้งให้ทราบรวมถึงแนะนำวิธีการป้องกันตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับการระวังรักษาทรัพย์ภายในและนอกเคหสถาน,การป้องกันและไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด,การจราจร และวิธีการแจ้งข้อมูลเบาะแสของคนร้ายแก่เจ้าหน้าที่ของเราอีกส่วนหนึ่งด้วย

    

ขณะปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ไม่มีการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น ดังประมวลภาพ


 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อาคารแผนกทะเบียนยานพาหนะของกองกำกับการตำรวจภูธรกองเมืองเชียงใหม่ ถ่ายก่อนถูกรื้อเพื่อสร้างใหม่
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1139 )

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เจ้าหน้าที่ประจำชุด ชมส.ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย (16 มี.ค.2553)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินวัดมหาธาตุ สุโขทัย เมื่อพ.ศ. 2501
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1323 )

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลาประมาณ 09.00-12.00 น.พ.ต.ท.อนุพนธ์ สนิท รอง ผกก.ป.,พ.ต.ท.วินัด ถิ่นศรี สวป.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.) ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่บ้านเป้าหมายที่บ้านสันกอเหียง หมู่ 4 ตำบลสันติสุข ซึ่งการพบปะครั้งนี้ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุดปฏิบัติการงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และตระหนักปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดให้โทษของแต่ละหมู่บ้านและได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายได้ทราบถึงนโยบายของสถานีตำรวจภูธรพานเกี่ยวกับโครงการโรงพักเพื่อประชาชน โครงการพบปะผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น

   

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบ้านสันกอเหียง หมู่ 4 ตำบลสันติสุข

1.       ที่ตั้งเป็นที่ราบ ห่างจากสถานีตำรวจภูธรพาน ประมาณ  6  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 45  กิโลเมตร

2.       อาณาเขต   พื้นที่หมู่บ้านยาวประมาณ  1.5   กิโลเมตร  กว้างประมาณ   500  เมตร 

ทิศใต้ติดกับบ้านร้องหลอด  หมู่ 24  ตำบลเมืองพาน  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ทิศเหนือติดกับบ้านไร่อ้อย  หมู่  3 และบ้านหมุ้น หมู่ 2 ตำบลสันติสุข  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออกติดกับบ้านสันกอตาล หมู่  5  ตำบลสันติสุข  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตกติดกับบ้านดอยชัยมงคล  หมู่  1   ตำบลสันติสุข  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

3.       ประชากร  มีทั้งหมด  783  คน  ชาย  374  คน  หญิง  399  คน  จำนวนหลังคาเรือน 184 หลัง

4.       โบราณสถานมี    แห่ง

5.       เส้นทางคมนาคม  มีเส้นทางคมนาคมติดต่อได้คือ  ทางบก  เป็นถนนลาดยางในหมู่บ้าน

6.       อาชีพส่วนใหญ่ของประชากร คือ ทำนาและรับจ้าง      

อนึ่ง บ้านสันกอเหียง หมู่ 4 ตำบลสันติสุขนั้นเป็น 1 ใน 5 หมู่บ้านเป้าหมายของชุด ชมส.ที่จะดำเนินการในไตรมาส 1/2553 โดยหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านนั้นประกอบด้วย
1. บ้านสันกอเหียง หมู่ 4 ตำบลสันติสุข
2. บ้านสันกอตาล หมู่  5 ตำบลสันติสุข
3. บ้านเหมืองง่า หมู่ 6 ตำบลสันติสุข
4. บ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ 7 ตำบลสันติสุข
5. บ้านป่าก่อ หมู่ 9 ตำบลสันติสุข


ตำรวจอำนวยความสะดวกขบวนแห่และขบวนช่างฟ้อนในเทศกาลสงกรานต์ เชียงใหม่ ที่สี่แยกประตูท่าแพ (ปัจจุบันคือลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ ) บริเวณทิวต้นมะพร้าวกลางภาพปัจจุบันคือโรงแรมมนตรี ซ้ายสุดของภาพคือถนนราชดำเนินเมื่อ 13 เมษายน 2497

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

สวป.ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเจรจาหนี้นอกระบบตำบลเมืองพาน (16 มี.ค.2553)


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก เสด็จพระราชดำเนินวัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน เมื่อพ.ศ. 2505
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1487)


อำเภอพานมีคำสั่งที่ 84/2553 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับอำเภอตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้ลูกหนี้นอกระบบไปลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2552 และธนาคารจะได้ดำเนินการเจรจาหนี้นอกระบบระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้แล้วโอนหนี้เข้าสู่ระบบ

สำหรับคำสั่งดังกล่าวนั้นคณะกรรมการประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน,ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล.กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน (เฉพาะการเจรจาของเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบในพื้นที่),พัฒนาการประจำตำบล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,เกษตรประจำตำบล,หัวหน้าสถานีอนามัยประจำตำบล,ปศุสัตว์ประจำตำบล,ครู กศน.ประจำตำบล,ตัวแทนสรรพากรพื้นที่สาขาพาน,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไปองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานกำหนดให้มีการเจรจรหนี้นอกระบบระดับตำบลเมืองพานขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการเจรจาครั้งนี้ สภ.พานมอบหมายให้ พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.ทำหน้าที่คณะกรรมการครั้งนี้

    

การเจรจาในวันนี้มีเจ้าหนี้และลูกหนี้ประมาณ 50 รายซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพานเข้าเจรจาซึ่งส่วนใหญ่ผลการเจาจาเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถตกลงกันได้ 

    

อนึ่ง สำหรับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเจรจาหนี้นอกระบบมีดังนี้
1. ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับตำบลกำหนดวันเจรจาหนี้ของแต่ละหมู่บ้านและแจ้งกำหนดการให้นายอำเภอทราบเพื่อแจ้งให้ศูนย์ฯ ระดับอำเภอเข้าร่วม โดยศูนย์ฯอำเภอจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการให้คณะกรรมการระดับตำบลของส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมตามกำหนด
2. ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเตรียมสถานที่และเอกสารที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือจัดทำป้าย "ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับตำบล" ติดไว้หน้าสถานที่เจรจา
3. ในวันเจรจาศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับตำบลจัดแบ่งคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการเจรจาหนี้ชุดละไม่น้อยว่า 3 คน หรือตามความเหมาะสมกับจำนวนลูกหนี้ของตำบลนั้นๆ โดยให้ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเป็นคณะเจรจาหนี้สินของหมู่บ้านนั้นด้วย
4. การเจราจรหนี้ให้ทำตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยผลการเจรจาจะปรากฏได้ 3 ทางคือสำเร็จ,ไม่สำเร็จ และยุติเรื่อง โดยให้คณะเจรจาหนี้ดำเนินการดังนี้
    4.1 กรณีปรากฏผลสำเร็จ ให้จัดทำจำนวน 4 ชุดมอบให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ฝ่ายละ 1 ชุด อีก 2 ชุดส่งให้อำเภอ
    4.2 กรณีเจรจาไม่สำเร็จ
         4.2.1 กรณีลูกหนี้และเจ้าหนี้ไม่มา ให้จัดทำไว้ 2 ชุด โดยเขียนเฉพาะชื่อลูกหนี้และเจ้าหน้าลงในแบบและหมายเหตุคำว่า "ไม่มา" ลงในช่วงลายมือชื่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยคณะกรรมการลงชื่อกำกับเป็นพยานไว้ส่งให้อำเภอ 1 ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐานที่ศูนย์ฯ ตำบล 1 ชุด
         4.2.2 กรณีลูกหนี้มาแต่เจ้าหนี้ไม่มา ให้จัดทำไว้ 3 ชุด เขียนเฉพาะข้อมูลลูกหนี้และชื่อเจ้าหนี้และหมายเหตุคำว่า "ไม่มา" ลงในช่องลายมือชื่อเจ้าหนี้มอบให้ลูกหนี้ 1 ชุด อำเภอ 1 ชุด ศูนย์ฯตำบล 1 ชุด
         4.2.3 กรณีลูกหนี้ไม่มาแต่เจ้าหนี้มา ให้จัดทำเช่นเดียวกันกับข้อ 4.2.2 โดยอนุโลม
         4.2.4 กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 4.2.1 ข้อ 4.2.3 ข้างต้น ให้จัดทำไว้ 4 ชุดมอบให้ฝ่ายลูกหนี้และเจ้าหนี้ฝ่ายละ 1 ชุด ที่เหลืออีก 2 ชุดให้จัดส่งอำเภอ


 
ตำรวจอำนวยความสะดวกขบวนแห่พระราชานุสาวรีย์เจ้ากาวิละจากกรุงเทพฯ ขณะผ่านตัวเมืองจังหวัดลำพูน ก่อนนำไปประดิษฐานที่หน้าค่ายกาวิละ เชียงใหม่
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1346 )

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น