เจ้าหน้าที่ประจำชุด ชมส.ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย (19 มี.ค.2553)


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อพ.ศ. 2501
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1282 )


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลาประมาณ 09.00-12.00 น.พ.ต.ท.วินัด ถิ่นศรี สวป.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.) ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่บ้านเป้าหมายที่บ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ 7 ตำบลสันติสุข ซึ่งการพบปะครั้งนี้ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุดปฏิบัติการงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์และตระหนักปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดให้โทษของแต่ละหมู่บ้านและได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายได้ทราบถึงนโยบายของสถานีตำรวจภูธรพาน เกี่ยวกับโครงการโรงพักเพื่อประชาชน โครงการพบปะผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น

    

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ 7 ตำบลสันติสุข

1.       ที่ตั้งเป็นที่ราบ ห่างจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน ประมาณ  11  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 50  กิโลเมตร

2.       อาณาเขต   พื้นที่หมู่บ้านยาวประมาณ  1.5   กิโลเมตร  กว้างประมาณ   500   เมตร 

ทิศใต้ติดกับบ้านหนองหมด  หมู่ 8  ตำบลดอยงาม  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ทิศเหนือติดกับบ้านจำผักกูด  หมู่  5  ตำบลแม่อ้อ  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออกติดกับบ้านป่าตึง หมู่ 12  ตำบลดอยงาม  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตกติดกับบ้านเหมืองง่า  หมู่  6   ตำบลสันติสุข  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

3.       ประชากร  มีทั้งหมด  734  คน  ชาย  340  คน  หญิง  394  คน  จำนวนหลังคาเรือน 181 หลัง

4.       อาชีพส่วนใหญ่ของประชากร คือ ทำนา  ทำสวน ทำไร่ และรับจ้าง 

5.       โบราณสานมี 1 แห่ง คือวัดสว่างจันทร์ ตำบลสันติสุข  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

6.       เส้นทางคมนาคม  มีเส้นทางคมนาคมติดต่อได้คือ  ทางบก  เป็นถนนลาดยางในหมู่บ้าน

7.       อาชีพส่วนใหญ่ของประชากร คือ ทำนา  ทำสวน และรับจ้าง 

        

อนึ่ง บ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ 7 ตำบลสันติสุขนั้นเป็น 1 ใน 5 หมู่บ้านเป้าหมายของชุด ชมส.ที่จะดำเนินการในไตรมาส 1/2553 โดยหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านนั้นประกอบด้วย
1. บ้านสันกอเหียง หมู่ 4 ตำบลสันติสุข
2. บ้านสันกอตาล หมู่  5 ตำบลสันติสุข
3. บ้านเหมืองง่า หมู่ 6 ตำบลสันติสุข
4. บ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ 7 ตำบลสันติสุข
5. บ้านป่าก่อ หมู่ 9 ตำบลสันติสุข

                


 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในครั้งที่ยังเป็นอาคารไม้ ซึ่งเป็นอาคารหลังที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2510
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/ )

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ขบวนเดินรณรงค์ของ อสม.อำเภอพาน (19 มี.ค.2553)


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ รำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงนำสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก และสมเด็จพระราชินีอินกริด เสด็จพระราชดำเนินวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เมื่อพ.ศ. 2505
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1478 )


      


 
ภาพการเผาฝิ่นเถื่อนของทหารจีนคณะชาติ กองพล 93 เพื่อแลกกับการได้มาอยู่ที่ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1275 )


โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

สวป.เป็นวิทยากรกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมพานพสกสวัสดิ์ (18 มี.ค.2553)


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงนำสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก และสมเด็จพระราชินีอินกริด เสด็จพระราชดำเนินชมงานกล้วยไม้ เมื่อพ.ศ. 2505
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1494 )


  

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พาน ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมพานพสกสวัสดิ์ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียนคือโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์,โรงเรียนบ้านริมวัง 1,โรงเรียนบ้านริมวัง 2,โรงเรียนบ้านถ้ำ,โรงเรียนบ้านสันติวันและโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ตามที่โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์มีหนังสือที่ ศธ 04044.271/075 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 ขอความร่วมมือไป ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมที่ 4-6 จำนวน 88 คน 

    

การให้ความรู้ในครั้งนี้กลุ่มโรงเรียนกำหนดหัวข้อเรื่อง "การต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน" ซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู้ดังนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
2. สาเหตุของการติดยาเสพติดให้โทษ
3. โทษและพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ
4. วิธีการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
5. สถานการณ์ยาเสพติดให้โทษในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.พาน
6. วิธีการต่อต้านยาเสพติดให้โทษในกลุ่มเยาวชน
7. การแจ้งข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดให้แก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองรับทราบ

        

หลังจากบรรยายเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนทุกคนกล่าวคำปฏิญาณดังนี้

  

"ข้าพเจ้า (ตามด้วยชื่อของนักเรียน) ขอกล่าวคำปฏิญาณว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดและทุกกรณี หากข้าพเจ้าทำตามคำปฏิญาณ ขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรือง แต่หากข้าพเจ้าไม่ทำตามคำปฏิญาณนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ภัยพิบัติทั้งปวง"


 
บรรดาประชาชนมามุงดูการเผาบ้องยาฝิ่นที่ประตูท่าแพ หลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีสั่งเลิกการค้าฝิ่น เลิกการสูบฝิ่น เมื่อพ.ศ. 2502 
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1276)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

สวป.เป็นวิทยากรการประชุมประชาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเจริญเมือง (17 มี.ค.2553)


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงนำสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก และสมเด็จพระราชินีอินกริด เสด็จพระราชดำเนินหนองบัว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2505
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1504 )


 
    

เมื่อวันที่ 17 นาคม 2553 ระหว่างเวลาประมาณ 1.00-12.00 น. พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พานได้เดินทางไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ "สถานการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน" แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ "ประชุมประชาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเจริญเมือง" ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านฐานตะเคียนทอง หมู่ 21 ตำบลเจริญเมือง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองมีหนังสือที่ ชร 72001.1/158 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 ขอความร่วมมือไป โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 60 คน

    

การบรรยายครั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อดังนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
2. สถานการณ์ยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.พาน
3. วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทำผิดอื่นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบ

    

วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้สรุปได้ว่า อบต.เจริญเมืองได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน (รั้วชายแดน/รั้วชุมชน/รั้วโรงเรียน/รั้วสังคม/รั้วครอบครัว) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้เวลาการอบรม 1 วันตามหัวข้อดังนี้
-  08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน,รายงานตัว
-  09.00-09.45 น.          พิธีเปิดการทำประชาคมโดยนายก อบต.เจริญเมือง เป็นประธาน
-  09.45-10.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง
-  10.00-11.00 น.          โทษของสารเสพติดที่มีต่อร่างกาย (วิทยากรจากสถานีอนามัยบ้านป่าบง ตำบลเจริญเมือง)
-  11.00-12.00 น.          สถานการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (วิทยากรจาก สภ.พาน
-  12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน
-  13.00-15.00 น.          การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน (วิทยากรจากที่ทำการปกครองอำเภอพาน)
-  15.00-15.15 น.          พักรับประทานอาหารว่าง
-  15.15-16.30 น.          ตอบข้อซักถาม , สรุป , ประเมินผล
-  16.30 น.                   พิธีปิดการอบรม


 
กองบ้องยาฝิ่นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเชียงใหม่นำมาเผาที่ประตูท่าแพหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สั่งเลิกการค้าฝิ่น การสูบฝิ่นทั่วประเทศ ในภาพนี้อาจจะมี ‘สิงห์ขี้ยา’ ไปยืนไว้อาลัยให้แก่บ้องยาฝิ่นที่ตนเคยสูบมาก่อน เมื่อพ.ศ. 2502
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1277 )

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

จนท.ตำรวจ สภ.พานร่วมรักษาความปลอดภัยงานทำบุญยกช่อฟ้าฯ วัดพระธาตุสามดวง (16 มี.ค.2553)


 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงนำสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก และพระนางอินกริด พระราชินีแห่งเดนมาร์ก เสด็จวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เมื่อพ.ศ. 2505
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1498)     

ตามนโยบายของ ว่าที่ พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม ผกก.สภ.พาน ที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาหรือสถานที่ที่มีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเพื่อความอุ่นใจแก่พี่น้องและป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น

   

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น.เป็นต้นไป คณะศรัทธาพี่น้องตำบลป่าหุ่งได้จัดให้มีงานทำบุญยกช่อฟ้า ฉลองวิหาร,บันไดนาควัดพระธาตุสามดวง หมู่ที่ 1 ขึ้น ณ บริเวณวัดซึ่งมีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก 

        

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและพี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนซึ่งมีจำนวน 3 คนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจอาสา,อปพร.ตำบลป่าหุ่งประมาณ 30 คนได้ร่วมกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย,ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณงานครั้งนี้ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน 

    

และต่อมาระหว่างเวลาประมาณ 14.00-16.00 น. พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พานได้ออกตรวจการปฏิบัติและพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในงานดังกล่าวโดยนอกจากจะพบปะพูดคุยแล้วยังได้นำความปรารถนาจาก ผกก.สภ.พานและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนมาแจ้งให้ทราบรวมถึงแนะนำวิธีการป้องกันตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับการระวังรักษาทรัพย์ภายในและนอกเคหสถาน,การป้องกันและไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด,การจราจร และวิธีการแจ้งข้อมูลเบาะแสของคนร้ายแก่เจ้าหน้าที่ของเราอีกส่วนหนึ่งด้วย

    

ขณะปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ไม่มีการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น ดังประมวลภาพ


 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อาคารแผนกทะเบียนยานพาหนะของกองกำกับการตำรวจภูธรกองเมืองเชียงใหม่ ถ่ายก่อนถูกรื้อเพื่อสร้างใหม่
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1139 )

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ประจำชุด ชมส.ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย (16 มี.ค.2553)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินวัดมหาธาตุ สุโขทัย เมื่อพ.ศ. 2501
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1323 )

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลาประมาณ 09.00-12.00 น.พ.ต.ท.อนุพนธ์ สนิท รอง ผกก.ป.,พ.ต.ท.วินัด ถิ่นศรี สวป.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.) ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่บ้านเป้าหมายที่บ้านสันกอเหียง หมู่ 4 ตำบลสันติสุข ซึ่งการพบปะครั้งนี้ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุดปฏิบัติการงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และตระหนักปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดให้โทษของแต่ละหมู่บ้านและได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายได้ทราบถึงนโยบายของสถานีตำรวจภูธรพานเกี่ยวกับโครงการโรงพักเพื่อประชาชน โครงการพบปะผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น

   

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบ้านสันกอเหียง หมู่ 4 ตำบลสันติสุข

1.       ที่ตั้งเป็นที่ราบ ห่างจากสถานีตำรวจภูธรพาน ประมาณ  6  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 45  กิโลเมตร

2.       อาณาเขต   พื้นที่หมู่บ้านยาวประมาณ  1.5   กิโลเมตร  กว้างประมาณ   500  เมตร 

ทิศใต้ติดกับบ้านร้องหลอด  หมู่ 24  ตำบลเมืองพาน  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ทิศเหนือติดกับบ้านไร่อ้อย  หมู่  3 และบ้านหมุ้น หมู่ 2 ตำบลสันติสุข  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออกติดกับบ้านสันกอตาล หมู่  5  ตำบลสันติสุข  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตกติดกับบ้านดอยชัยมงคล  หมู่  1   ตำบลสันติสุข  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

3.       ประชากร  มีทั้งหมด  783  คน  ชาย  374  คน  หญิง  399  คน  จำนวนหลังคาเรือน 184 หลัง

4.       โบราณสถานมี  -  แห่ง

5.       เส้นทางคมนาคม  มีเส้นทางคมนาคมติดต่อได้คือ  ทางบก  เป็นถนนลาดยางในหมู่บ้าน

6.       อาชีพส่วนใหญ่ของประชากร คือ ทำนาและรับจ้าง      

อนึ่ง บ้านสันกอเหียง หมู่ 4 ตำบลสันติสุขนั้นเป็น 1 ใน 5 หมู่บ้านเป้าหมายของชุด ชมส.ที่จะดำเนินการในไตรมาส 1/2553 โดยหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านนั้นประกอบด้วย
1. บ้านสันกอเหียง หมู่ 4 ตำบลสันติสุข
2. บ้านสันกอตาล หมู่  5 ตำบลสันติสุข
3. บ้านเหมืองง่า หมู่ 6 ตำบลสันติสุข
4. บ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ 7 ตำบลสันติสุข
5. บ้านป่าก่อ หมู่ 9 ตำบลสันติสุข


ตำรวจอำนวยความสะดวกขบวนแห่และขบวนช่างฟ้อนในเทศกาลสงกรานต์ เชียงใหม่ ที่สี่แยกประตูท่าแพ (ปัจจุบันคือลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ ) บริเวณทิวต้นมะพร้าวกลางภาพปัจจุบันคือโรงแรมมนตรี ซ้ายสุดของภาพคือถนนราชดำเนินเมื่อ 13 เมษายน 2497

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

สวป.ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเจรจาหนี้นอกระบบตำบลเมืองพาน (16 มี.ค.2553)


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก เสด็จพระราชดำเนินวัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน เมื่อพ.ศ. 2505
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1487)


อำเภอพานมีคำสั่งที่ 84/2553 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับอำเภอตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้ลูกหนี้นอกระบบไปลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2552 และธนาคารจะได้ดำเนินการเจรจาหนี้นอกระบบระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้แล้วโอนหนี้เข้าสู่ระบบ

สำหรับคำสั่งดังกล่าวนั้นคณะกรรมการประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน,ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล.กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน (เฉพาะการเจรจาของเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบในพื้นที่),พัฒนาการประจำตำบล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,เกษตรประจำตำบล,หัวหน้าสถานีอนามัยประจำตำบล,ปศุสัตว์ประจำตำบล,ครู กศน.ประจำตำบล,ตัวแทนสรรพากรพื้นที่สาขาพาน,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไปองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานกำหนดให้มีการเจรจรหนี้นอกระบบระดับตำบลเมืองพานขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการเจรจาครั้งนี้ สภ.พานมอบหมายให้ พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.ทำหน้าที่คณะกรรมการครั้งนี้

    

การเจรจาในวันนี้มีเจ้าหนี้และลูกหนี้ประมาณ 50 รายซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพานเข้าเจรจาซึ่งส่วนใหญ่ผลการเจาจาเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถตกลงกันได้ 

    

อนึ่ง สำหรับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเจรจาหนี้นอกระบบมีดังนี้
1. ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับตำบลกำหนดวันเจรจาหนี้ของแต่ละหมู่บ้านและแจ้งกำหนดการให้นายอำเภอทราบเพื่อแจ้งให้ศูนย์ฯ ระดับอำเภอเข้าร่วม โดยศูนย์ฯอำเภอจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการให้คณะกรรมการระดับตำบลของส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมตามกำหนด
2. ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเตรียมสถานที่และเอกสารที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือจัดทำป้าย "ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับตำบล" ติดไว้หน้าสถานที่เจรจา
3. ในวันเจรจาศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับตำบลจัดแบ่งคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการเจรจาหนี้ชุดละไม่น้อยว่า 3 คน หรือตามความเหมาะสมกับจำนวนลูกหนี้ของตำบลนั้นๆ โดยให้ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเป็นคณะเจรจาหนี้สินของหมู่บ้านนั้นด้วย
4. การเจราจรหนี้ให้ทำตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยผลการเจรจาจะปรากฏได้ 3 ทางคือสำเร็จ,ไม่สำเร็จ และยุติเรื่อง โดยให้คณะเจรจาหนี้ดำเนินการดังนี้
    4.1 กรณีปรากฏผลสำเร็จ ให้จัดทำจำนวน 4 ชุดมอบให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ฝ่ายละ 1 ชุด อีก 2 ชุดส่งให้อำเภอ
    4.2 กรณีเจรจาไม่สำเร็จ
         4.2.1 กรณีลูกหนี้และเจ้าหนี้ไม่มา ให้จัดทำไว้ 2 ชุด โดยเขียนเฉพาะชื่อลูกหนี้และเจ้าหน้าลงในแบบและหมายเหตุคำว่า "ไม่มา" ลงในช่วงลายมือชื่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยคณะกรรมการลงชื่อกำกับเป็นพยานไว้ส่งให้อำเภอ 1 ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐานที่ศูนย์ฯ ตำบล 1 ชุด
         4.2.2 กรณีลูกหนี้มาแต่เจ้าหนี้ไม่มา ให้จัดทำไว้ 3 ชุด เขียนเฉพาะข้อมูลลูกหนี้และชื่อเจ้าหนี้และหมายเหตุคำว่า "ไม่มา" ลงในช่องลายมือชื่อเจ้าหนี้มอบให้ลูกหนี้ 1 ชุด อำเภอ 1 ชุด ศูนย์ฯตำบล 1 ชุด
         4.2.3 กรณีลูกหนี้ไม่มาแต่เจ้าหนี้มา ให้จัดทำเช่นเดียวกันกับข้อ 4.2.2 โดยอนุโลม
         4.2.4 กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 4.2.1 ข้อ 4.2.3 ข้างต้น ให้จัดทำไว้ 4 ชุดมอบให้ฝ่ายลูกหนี้และเจ้าหนี้ฝ่ายละ 1 ชุด ที่เหลืออีก 2 ชุดให้จัดส่งอำเภอ


 
ตำรวจอำนวยความสะดวกขบวนแห่พระราชานุสาวรีย์เจ้ากาวิละจากกรุงเทพฯ ขณะผ่านตัวเมืองจังหวัดลำพูน ก่อนนำไปประดิษฐานที่หน้าค่ายกาวิละ เชียงใหม่
(ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1346 )

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น